Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

 

1.1  Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)  je spoločnosť Celimed s.r.o., Rybničná 36H, 83106  Bratislava, SR, IČO: 31403751

1.2  Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa:  Rybničná 36H, 83106  Bratislava, SR
Telefón: +421 2 4487 2010, e-mail: info@celimed.sk

1.3   Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.5  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.

1.6  Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nutné pre plnenie zmluvy.

1.7  Prevádzkovateľ spracúva tieto kategórie osobných údajov:
a) základné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO ak je kupujúcim podnikateľ – fyzická osoba (živnostník)
b) kontaktné údaje, ktorými sú e-mail, telefónne číslo a kontaktná adresa,
c) transakčné údaje, predovšetkým informácie o platbách a platobných metódach kupujúceho

1.8  Prevádzkovateľ získava osobné údaje zákazníkov (meno, priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) prostredníctvom e-mailu, registračného, objednávkového, alebo kontaktného formulára umiestneného na webstránke spoločnosti Celimed s.r.o.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

9.9  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
a) plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona
b) oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
c) oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
d) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby

1.10  Účelom spracovania osobných údajov je
a) vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, telefonický a e-mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť
b) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

1.11  Osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) slúžia výhradne na bezproblémové a kvalitné plnenie objednávok Kupujúceho, na služby a na komunikáciu s Kupujúcim, t.j. za účelom komplexného spracovania e-mailových objednávok prípadne požiadaviek Kupujúceho adresovaných okrem iného aj na emailovú adresu info@celimed.sk, obsahujúcich napríklad sťažnosti, reklamácie, otázky Kupujúceho a pod.

1.12  Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané pre potrebu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodávka tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým:
a) príjem a spracovanie objednávok
b) vystavovanie faktúr a daňových dokladov
c) evidenciu platieb
d) odosielanie tovaru na zvolenú adresu

1.13  Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, sú osobné údaje spracúvané aj pre účely vedenia účtovníctva, vybavovanie reklamácií a sťažností.

1.14  V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

1.15  Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Doba uchovávania osobných údajov

1.16  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, alebo po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

1.17  V prípade plnenia zmluvy bude prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje kupujúceho po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

1.18  V prípade oprávneného záujmu bude prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje, pokiaľ nebude kupujúci proti spracovávaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby.

1.19  V prípade plnenia zákonnej povinnosti bude prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje po dobu, ktorú mu ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

1.20  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.21  Príjemcovia osobných údajov sú osoby
a) podieľajúce sa na dodávaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy
b) zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

1.22  Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné, platobné, marketingové a doručovacie spoločnosti.

1.23  Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

Oprávnený záujem

1.24  Na základe oprávneného záujmu zisťujeme Vašu spokojnosť s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

1.25  Osobné údaje Kupujúcich nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytované žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže Kupujúci kedykoľvek vzniesť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom. V prípade námietky Kupujúceho mu dotazník nebude ďalej zasielaný.

Práva kupujúceho

1.26  Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo
a) právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
b) právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
c) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
e) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona
f) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

1.27  Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.28  Kupujúci si môže svoje práva uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 2 4487 2010, písomne na adrese  Rybničná 36H, 83106  Bratislava, SR, alebo e-mailom na info@celimed.sk.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.29  Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslami, antivírovým programom, zálohami a pod.

1.30  Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

1.31  Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a oprávnenému záujmu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a taktiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.